Cotton Research Institute

Date: 2015-04-14

Professor:

Tianzhen Zhang

Wangzhen Guo

Baoliang Zhou

Xueying Guan

 

Staff:

Xiefei Zhu (Senior agronomist)

Yan Hu (associate professor)

Caiping Cai (associate professor)

Linyun Ding (Lab technician)

Lei Fang (Lecturer)

 

Post doctor:

Lei Zhou

Qun Wan

Bingliang Liu

 

Graduate students:

Ph.D students- 29 members

MS students-  31 members