Prof. Tianzhen Zhang (张天真教授 团队带头人)

Date: 2015-03-28

      Name:(ZhangTianzhen张天真):

    Gender: Male

    Date of Birth: July 29, 1962

    Place of BirthZhejiang Province,  China                

    Home Address:

   Tongweilu 6#,Nanjing210095, Jiangsu province,  China    

    Business Address:

   Weigang 1#, Nanjing 210095, Jiangsu  province,  China    

   Work Phone: 025-84395307

    E-mail:cotton@njau.edu.cn

Education

03.1987 -12.1990:NanjingAgricultural University

                             Ph. Dmajoring in Genetics & Crop Breeding

Thesis Topic:“Studies on two subjects related to utilization of heterosis in  Upland cotton (G. hirsutum)”.

Research Focus:Genetic identification of virescent mutants and their roles in genetic markering of male sterility and Cytological observations of pollen abortion of male-sterile lines in Upland cotton

09.1982 -09.1986: Nanjing Agricultural University

                             Mastermajoring in Genetics & Crop Breeding

Thesis Topic:“Genetic identification of three new virescent mutants in Upland cotton”.

Research Focus:V18, v19 and v20 three virescent mutant genes were identified in Upland cotton.

10.1978 -09.1982:ZhejiangAgricultural University

Bachelor majoring in Genetics & Crop Breeding

Work Experience

03.2001-present: NanjingAgricultural University

                               Nanjing

Professorand Supervisor of Ph.D graduate

                             Education and academic activities in CottonGenetics & Genomics and Breeding

09.1999-03.2000USDA ARS, Crop Germplasm Research Unit

College Station, TX 77845,     USA    

Visiting scholar in cotton genomics

12.1994-09.1999NanjingAgricultural University

                                Nanjing

Professorand Supervisor of Ph.D graduate

                               Education and academic activities in CottonGenetics & Genomics and Breeding

09.1993-11.1994:NanjingAgricultural University

                                Nanjing

Associate Professor

                               Education and academic activities in CottonGenetics & Genomics and Breeding

08.1992 -09.1993RuhrUniversity Bochum

Bochum,     Germany    

Postdoctoral Fellow

Agriculture Biotechnology supported by EU Marie-Curie Fellowship

03.1991 -09.1992:NanjingAgricultural University

                                Nanjing

Lecturer

                               Education and academic activities in CottonGenetics and Breeding

03.1987 -03.1991NanjingAgricultural University

                                Nanjing

Lecturer at the same timeas aPh. D graduate in NAU

                               Education and academic activities in CottonGenetics and Breeding

09.1982 -08.1983:  Shangkang/Jinhua Agricultural Extension Station

                               Shangkang,Jinhua,Zhejiang Province,     China    

Technician

Agricultural Extension


Awards and Group Memberships

Chair of Int. Cotton Genome Initiate


Publications


2016

1. Dan Ma*, Yan Hu*, Changqing Yang*, Bingliang Liu, Lei Fang, Qun Wan, Wenhua Liang, Gaofu Mei, Lingjian Wang, Haiping Wang, Linyun Ding, Chenguang Dong, Mengqiao Pan, Jiedan Chen, Sen Wang, Shuqi Chen, Caiping Cai, Xiefei Zhu, Xueying Guan, Baoliang Zhou, Shuijin Zhu, Jiawei Wang, Wangzhen Guo, Xiaoya Chen & Tianzhen Zhang. Genetic basis for glandular trichome formation in cotton. Nature Communications 2016, 7:10456

2. Qun Wan*, Xueying Guan*, Nannan Yang, Huaitong Wu, Mengqiao Pan, Bingliang Liu, Lei Fang,Shouping Yang, Yan Hu, Wenxue Ye, Hua Zhang, Peiyong Ma, Jiedan Chen, Qiong Wang, Gaofu Mei,Caiping Cai, Donglei Yang, Jiawei Wang, Wangzhen Guo, Wenhua Zhang, Xiaoya Chen and Tianzhen Zhang. Small Interfering RNAs from Bidirectional Transcripts of GhMML3_A12 Regulate Cotton Fiber Development. New Phytologist 2016, doi:10.1111/nph.13860

3. Zhang Zhiyuan, Jun Zhao, Lingyun Ding, Li-Fang Zou, Yu-Rong Li, Gong-You Chen, Tianzhen Zhang. Constitutive expression of a novel antimicrobial protein, Hcm1, confers resistance to both Verticillium and Fusarium wilts in cotton. Scienctic Reports, 2016, 6:20773, DOI: 10.1038/srep20773

4. Shuwen  Zhang , Liuchun  Feng, Luting  Xing, Biao  Yang , Xiang  Gao , Xiefei  Zhu , Tianzhen Zhang and Baoliang Zhou. New QTLs for lint percentage and boll weight mined in introgression lines from two feral landraces into Gossypium hirsutum acc TM-1. Plant Breed, 2016, 135, 90–1012015

1.  Jun Zhao, Zhiyuan Zhang, Yulong Gao, Lei Zhou,Lei Fang, Xiangdong Chen, Zhiyuan Ning, Tianzi Chen, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Overexpression of GbRLK, a pupative receptor-like kinase gene, improved cotton tolerence to Verticillium wilt. Scientific Reports 2015, 5: 15408

2. Zhang TZ*, Hu Y*, Jiang WK*, Fang L*, Guan XY*, Chen JD*, Zhang JB, Saski C, Scheffler BE, Stelly DM, Hulse-Kemp AM, Wan Q, Liu BL, Liu CX, Wang S, Pan MQ, Wang YK, Wang DW, Ye WX, Chang LJ, Zhang WP, Song QX, Kirkbride R, Chen XY, Dennis E, Llewellyn DJ, Peterson DG, Thaxton P, Jones DC, Wang Q, Xu XY, Zhang H, Wu HT, Zhou L, Mei GF, Chen SQ, Tian Y, Xiang D, Li XH, Ding J, Zuo QY, Tao LN, Liu YC, Li J, Lin Y, Hui YY, Cao ZS, Cai CP, Zhu XF, Jiang Z, Zhou BL, Guo WZ*, Li RQ*, Chen ZJ*.Sequencing of allotetraploid cotton (Gossypium hirsutum L. acc. TM-1) provides a resource for fibre improvement. Nature Biotechnology 2015, 33: 531-537 DOI:10.1038/nbt.3207.

3. Wang Sen*Jiedan Chen*, Wenpan Zhang, Yan HuLijing ChangLei Fang, Qun Wan, Qiong Wang, Wenhua Liang, Gaofu Mei, Mengqiao Pan, Shuqi ChenCaiping Cai, Xiefei Zhu, Baoliang Zhou, Wangzhen Guo, and Tianzhen ZhangStructure variations and evolution of allopolyploidy cotton genomesGenome Biology 2015, 16:108; DOI: 10.1186/s13059-015-0678-1

4. Wang Qiong*, Lei Fang*, Jiedan Chen, Yan Hu, Zhanfeng Si, Sen Wang, Lijing ChangWangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Genome-Wide Mining, Characterization and Development of Microsatellites Marker in Gossypium Species. Scientific Reports 2015, 5:10638 

5. Wang Yangkun, Zhiyuan Ning, Yan Hu, Jiedan Chen, Rui Zhao, Hong Chen, Nijiang Ai, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Molecular Mapping of Restriction-site Associated DNA Markers in Allotetraploid Upland Cotton. PLoS ONE, 2015, 10(4):e0124781. doi:10.1371/journal.pone.0124781

6. Liu BL, YC Zhu;,Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. R3-MYB Gene GhCPC Negatively Regulates the Fiber Development. PLoS ONE, 2015, 10(2):e0116272. doi:10.1371/journal.pone.011627

7. Guizhen Liu, Hongxian Mei, Sen Wang, Xinghe Li, Xiefei Zhu, Tianzhen Zhang. Association Mapping of Seed Oil and Protein Contents in Upland Cotton. Euphytica, 2015, DOI: 10.1007/s10681-015-1450-z

8.  Xia Liu*, Bo Zhao*, Hua-Jun Zheng*, Yan Hu*, Gang Lu, Chang-Qing Yang, Jiedan Chen, Jun-Jian Chen, Dian-Yang Chen, Liang Zhang, Yan Zhou, Ling-Jian Wang, Wang-Zhen Guo, YuLin Bai, JuXin Ruan, Xiao-Xia Shangguan, YingBo Mao, ChunMin Shan, Jian-Ping Jiang, Yongqiang Zhu, Lei Jin, Hui Kang, Shu-Ting Chen, XuLin He, Rui Wang, Yuezhu Wang, Jie Chen, Lijun Wang, Shu-Ting Yu, Bi-Yun Wang, Jia Wei, Si-Chao Song, Xinyan Lu, Zhengchao Gao, Wenyi Gu, Xiao Deng, Dan Ma, Sen Wang, Wenhua Liang, Lei Fang, Cai-Ping Cai, Xie-Fei Zhu, Bao-Liang Zhou, Z. Jeffrey Chen, Shu-Hua Xu, Yu-Gao Zhang, Sheng-Yue Wang, Tian-Zhen Zhang, Guo-Ping Zhao, Xiao-Ya Chen. Gossypium barbadense genome sequence provides insight into the evolution of extra-long staple fiber and specialized metabolites. Scientific reports 2015, 5: 14139.

9. Wenhua Liang, Lei Fang, Dan Xiang, Yan Hu, Hao Feng, Lijing Chang, Tianzhen Zhang. Transcriptome Analysis of Short Fiber Mutant Ligon lintless-1 (Li1) Reveals Critical Genes and Key Pathways in Cotton Fiber Elongation and Leaf Development. PLoS ONE 2015, 10: e0143503.
Previours:

 1. Shan Chun-Min, Xiao-Xia Shangguan, Bo Zhao, Xiu-Fang Zhang, Lumen Chao, Xue-Ying Guan, Z. Jeffrey Chen, Chang-Qing Yang, Ling-Jian Wang, Hua-Yu Zhu, Yan-Da, Zeng, Wang-Zhen Guo, Bao-Liang Zhou, Jonathan F. Wendel,Tian-Zhen Zhangand Xiao-Ya Chen. Control of cotton fiber elongation by a homeodomain transcription factor, GhHOX3.Nature Communications, 2014,5:5519 DOI:10.1038/ncomms6519

 2. Zhang Wenpan, Yujie Cao, Kai Wang, Ting Zhao, Jiedan Chen, Mengqiao Pan, Qiong Wang, Shouli Feng, Wangzhen Guo, Baoliang Zhou,Tianzhen Zhang. Identification of centromeric regions on the linkage map of cotton using centromere-related repeats.Genomics, 2014

 3. Fang Lei, Ruiping Tian, Xinghe Li, Jiedan Chen, Sen Wang, Peng Wang, andTianzhen Zhang. Cotton fiber elongation network revealed by expression profiling of longer fiber lines introgressed with different Gossypium barbadense chromosome segments.BMC Genomics, 2014, 2014, 15:838, DOI: 10.1186/1471-2164-15-838

 4. Wang C, YD Lv, WT Xu,TZ Zhang, WZ Guo. Aberrant phenotype and transcriptome expression during fiber cell wall thickening caused by the mutation of the Im gene in immature fiber (im) mutant inGossypium.BMC Genomics, 2014,15:94

 5. Wan Qun, Hua Zhang, Wenxue Ye, Huaitong Wu andTianzhen Zhang. Genome-wide transcriptome profiling of fuzz initial development inGossypium hirsutum. L.PLoS ONE, 2014,9(5):e97313. doi:10.1371/journal.pone.0097313

 6. Fang Lei, Ruiping Tian, Jiedan Chen, Sen Wang, Xinghe Li, Peng Wang, andTianzhen Zhang. Transcriptomic Analysis of Fiber Strength in Upland Cotton Chromosome Introgression Lines Carrying DifferentGossypium barbadenseChromosomal Segments.PLoS ONE, 2014, 9(4):e94642.  doi:  10.1371/journal.pone.0094642

 7. Cao Zhibin,Peng Wang,Hong Chen, Xiefei Zhu,Tianzhen Zhang. Microsatellite-assisted improvement of fiber qualities inGossypium hirsutumusingG. barbadenseintrogressed lines.Theor Appl Genet, 2014,127:587–594

 8. Chen Yu, Yingying Wang; Kai Wang; Xiefei Zhu; Wangzhen Guo;Tianzhen Zhang, Baoliang Zhou. Construction of a complete set of alien chromosome addition lines from Gossypium australe inGossypium hirsutum: morphological, cytological, and genotypic characterization.Theor Appl Genet, 2014,127:11051121

 9. Cai CP, Ye WX,TZ Zhang, WZ Guo. Association analysis of fiber quality traits and exploration of elite alleles in Upland cotton cultivars/accessions (Gossypium hirsutum L.).J Integ Plant Biol,2014,56(1):51-62

 10. Ning Zhiyuan, Rui Zhao, Hong Chen, Jun Zhao, Hongxian Mei,Tianzhen Zhang. Molecular tagging of QTLs for fiber quality and yield in Acala-Prema in Upland cotton.Euphytica, 2014,195:143-156 (DOI: 10.1007/s10681-013-0990-3)

 11. Mei Hongxian, Nijiang Ai, Xin Zhang, Zhiyuan Ning,Tianzhen Zhang.QTLsConferring FOV 7 Resistance Detected by Linkage and Association Mapping in Upland Cotton.Euphytica, 2014,197:237–249

 12. Liu Renzhong, Ai Nijiang, Zhu Xinxia, Liu Fengju, Guo Wangzhen,Zhang Tianzhen. Genetic Analysis of Plant Height by Using Two Immortalized Populations of “CRI12 × J8891” inGossypium hirsutumL.Euphytica, 2014,196:51-61

 13. Saeed M, WZ Guo,TZ Zhang. Association mapping for salinity tolerance in cotton (Gossypium hirsutumL.) germplasm from US and diverse regions of     China     .Aus J Crop Sci, 2014, 8:3338-346

 14. Wajad Nazeer, Saghir Ahmad, Khalid Mahmood, Abdul Latif Tipu, Abid Mahmood, Baoliang Zhou. Introgression of genes for cotton leaf curl virus resistance and increased fiber strength fromGossypium stocksiiinto upland cotton (G. hirsutum).Genetics and Mol Res,2014,

 15. Wang Peng, Ning Zhiyuan, Lin Ling, Chen Hong, Mei Hongxian, Zhao Jun, Liu Bingliang, Zhang Xin, Guo Wangzhen,Zhang Tianzhen. Genetic dissection of tetraploid cotton resistance toVerticilliumwilt using inter-specific chromosome segment introgression lines.Crop J, 2014,2:278-28810.1016/j.cj.2014.06.007

 16. Zhao Jun, Yulong Gao, Zhiyuan Zhang, Tianzi Chen, Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang.A receptor-like kinase gene (GbRLK) fromGossypium barbadenseenhances salinity and drought-stress tolerance inArabidopsis.BMC Plant Biol., 2013,13:110

 17. Mei Hongxian, XFZhu,Tianzhen Zhang.Favorable QTL Alleles for Yield and Its Components Identified by Association Mapping in Chinese Upland Cotton Cultivars. PLoS ONE, 2013,8:

 18. Wang Kai, Wenpan Zhang, and Tianzhen Zhang. Systematic application of DNA fiber-FISH technique in cotton. PLoS ONE, 2013,8(9): e75674

 19. Zhang Tianzhen, Neng Qin, Xiefei Zhu, Hong Chen, Sen Wang, Hongxian Mei, Yuanming Zhang. Variations and transmission of QTL alleles for yield and fiber qualities in Upland cotton cultivars developed in     China     . PLoS ONE, 2013,8(2):e57220. doi: 10.1371/journal.pone.0057220

 20. Zhang Hua, Qun Wan, Yuanda Lv, Huaitong Wu, Wangzhen Guo andTianzhen Zhang. A genome-wide analysis of small RNA and novel microRNA expressed during the initial development of fibers and seeds in cotton (Gossypium hirsutum). PLoS ONE, 2013,8(7): e69743

 21. Tao Tao, Liang Zhao, Yuanda Lv, Jiedan Chen, Yan Hu,Tianzhen Zhang, Baoliang Zhou*.Transcriptome Sequencing and Differential Gene Expression Analysis of Delayed Gland Morphogenesis in Gossypium australe during Seed Germination. PLoS ONE, 2013,8(9):

 22. Xian Guo, Yuping Guo, Jun Ma, Fang Wang, Mizhen Sun, Lijuan Gui, Jiajia Zhou, Xianliang Song, Xuezhen Sun,Tianzhen Zhang. Mapping heterotic loci for yield and agronomic traits using chromosome segment introgression lines in cotton. J Integ Plant Biol, 2013,55(8):759-774

 23. Zhou Lei, Jun Zhao, Wangzhen Guo andTianzhen Zhang. Functional analysis of autophagy genes via agrobacterium-mediated transformation in the vascular wilt fungus Verticillium dahliae. Journal of Genetics and Genomics, 2013, 40:421-431 DOI information: 10.1016/j.jgg.2013.04.006

 24. Ning Zhiyuan, Rui Zhao, Hong Chen, Nijiang Ai, Xin Zhang, Jun Zhao, Hongxian Mei, Peng Wang, Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang. Molecular tagging of a major QTL for broad-spectrum resistance to Verticillium wilt in Prema in Upland cotton. Crop Sci, 2013,53(6): 2304-2312

 25. Lv Yuanda, Liang Zhao, Xiaoyang Xu, Lei Wang, Cheng Wang,Tianzhen Zhangand Wangzhen Guo. Characterization of expressed sequence tags from developing fibers ofGossypium barbadenseand evaluation of insertion-deletion variation in tetraploid cultivated cotton species. BMC Genomics, 2013,14:170

 26. Cai Caiping, Xiangchao Tong, Fengju Liu, Fenni Lv, Haihai Wang,Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Discovery and identification of a novel Ligon lintless-like mutant (Lix) similar to the Ligon lintless (Li1) in allotetraploid cotton. Theor Appl Genet, 2013, 126:963–970

 27. Wang Cheng,Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen. Theimmutant gene negatively affects many aspects of fiber quality traits and lint percentage in cotton (Gossypium hirsutumL.). Crop Sci, 2013,53(1): 27-37

 28. Andrew H. Paterson, Jonathan F. Wendel, Heidrun Gundlach, Hui Guo, Jerry Jenkins, Dianchuan Jin, Danny Llewellyn, Kurtis C. Showmaker, Shengqiang Shu, Joshua Udall, Mi-jeong Yoo, Robert Byers, Wei Chen, Adi Doron-Faigenboim, Mary V. Duke, Lei Gong, Jane Grimwood, Corrinne Grover, Kara Grupp, Guanjing Hu, Tae-ho Lee, Jingping Li, Lifeng Lin, Tao Liu, Barry S. Marler, Justin T. Page, Alison W. Roberts, Elisson Romanel, William S. Sanders, Emmanuel Szadkowski, Xu Tan, Haibao Tang, Chunming Xu, Jinpeng Wang, Zining Wang, Dong Zhang, Lan Zhang, Hamid Ashfari, Frank Bedon, John E. Bowers, Curt L. Brubaker, Peng W. Chee, Sayan Das, Alan R. Gingle, Candace H. Haigler, David Harker, Lucia V. Hoffmann, Ran Hovav, Donald C. Jones, Cornelia Lemke, Shahid Mansoor, Mehboob ur Rahman, Lisa N. Rainville, Aditi Rambani, Umesh K. Reddy, Jun-kang Rong, Yehoshua Saranga, Brian E. Scheffler, Jodi A. Scheffler, David M. Stelly, Barbara A. Triplett, Allen Van Deynze, Maite F.S. Vaslin, Vijay N. Waghmare, Sally-Ann Walford, Robert J. Wright, Essam  A. Zaki,Tianzhen Zhang, Elizabeth S. Dennis, Klaus F. X. Mayer, Daniel G. Peterson, Daniel S. Rokhsar, Xiyin Wang, Jeremy Schmutz. Repeated polyploidization of Gossypium genomes and the evolution of spinnable cotton fibers. Nature, 2012, 492:423-427

 29. Jiang Yanjie, Wangzhen Guo, Huayu Zhu, Yong-Ling Ruan, andTianzhen Zhang. Overexpression ofGhSusA1increases plant biomass and improves cotton fiber yield and quality. Plant Biotech J, 2012, 10:301-312

 30. Chen Xiangdong, Wangzhen Guo, Bingliang Liu, Yuanming Zhang, Xianliang Song, Yu Cheng, Lili Zhang,Tianzhen Zhang. Molecular mechanisms for differential fiber qualities inG. barbadenseandG. hirsutumby integration of expression and genetic quantitative Trait Loci. PLoS one, 2012,7(1): e30056

 31. Wang P, YJ Zhu, XL Song, ZB Cao,YZ Ding, BL Liu, XF Zhu, S Wang, WZ Guo,TZ Zhang. Genetic dissection of long staple fiber qualities inGossypium barbadenseusing inter-specific chromosome segment introgression lines. Theor Appl Genet, 2012,124:1415-1428

 32. Wang K, WP Zhang, YJ Cao, ZX Zhang, DW Zheng, XW Niu, YJ Jiang, XD Chen, BL Zhou, WZ Guo, andTZ Zhang. Localization of high level of sequence conservation and divergence regions in cotton. Theor Appl Genet, 2012,124:1173-1182

 33. Liu Renzhong, Baohua Wang, Wangzhen Guo, Yongsheng Qin, Liguo Wang,Yuanming Zhang,Tianzhen Zhang. QTL mapping for yield and its components by using two immortalized populations of ‘CRI12×J8891’ inGossypium hirsutumL. Mol Breed, 2012, 29:297–311. DOI 10.1007/s11032-011-9547-0

 34. Zhao Liang, Yuanda Lv, Caiping Cai, Xiangchao Tong, Xiangdong Chen, Wei Zhang, Hao Du, Xiuhua GuoWangzhen Guo. Toward allotetraploid cotton genome assembly: integration of a high-density molecular genetic linkage map with DNA sequence information. BMC Genomics, 2012,13: 539 

 35. Han Xiaoyong, Xiaoyang Xu, David Fang,Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Cloning and expression analysis of novel Aux/IAA family genes in Gossypium hirsutum. Gene, 2012503, 83-91.

 36. Zhu Huayu, Hong Lv, Liang Zhao, Xiangchao Tong, Biaoliang Zhou,Tianzhen Zhang, WZ Guo. Molecular evolution and phylogenetic analysis of genes related to cotton fibers development from wild and domesticated cotton species inGossypium. Molecular Phylogenetics and Evolution, 2012, 63:589–597

 37. Saeed M, AHA Dahab, WZ Guo,TZ Zhang. A cascade of recently discovered molecular mechanisms involved in abiotic stress tolerance of plants. OMICS: A Journal of Integrative Biology. 2012,16

 38. Zhang TZ, TZ Chen.Chapter 20: Cotton pistil drip transformation method. In Dunwell JM & AC Wettened. “Transgenic Plants Methods and Protocols”, Humana press, 2012, p237-243

 39. Zhang TZ, SJ Wu. Chapter 21: EnhancedAgrobacterium-mediated transformation of embryogenic calli of Upland cotton. In Dunwell JM & AC Wetten ed. “Transgenic Plants, Methods and Protocols”, Humana press, 2012, p245-253

 40. Liu Zhi, Zhen Zhu,Tianzhen Zhang. Development of transgenicCryIA(c)+GNAcotton plantsviapollen tube pathway method confers resistance toHelicoverpa armigeraandAphis gossypiiGlover.In Zhang BH ed. “Transgenic Cotton”,Humana press, 2012, p199-210

 41. Zhang Baolong, Wangzhen Guo, andTianzhen Zhang.Inheritance of transgenes in transgenic Bt lines resistance toHelicoerpa armigerain Upland cotton.In Zhang BH ed. “Transgenic Cotton”,Humana press, 2012, p165-178

 42. Huayu Zhu, Xiaoyong Han, Junhong Lv, Liang Zhao, Xiaoyang Xu, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Structure, expression differentiation and evolution of duplicated fiber developmental genes inGossypium barbadenseandG. hirsutum. BMC Plant Biology 2011, 11:40

 43. He Xiao-Hong, HongDe QIN, TianZhen Zhang, Yuan-Ming Zhang. Mapping Epistatic Quantitative Trait Loci in Four-Way Crosses. Theor Appl Genet, 2011,122:33-48

 44. Liu Renzhong, Baohua Wang, Wangzhen Guo, Liguo Wang, Tianzhen Zhang. Differential gene expression and associated QTL mapping for cotton yield based on a cDNA-AFLP transcriptome map in an immortalized F2. Theor Appl Genet,2011123:439-454 DOI 10.1007/s00122-011-1597-5

 45. Zhu Xinxia, Ainijiang, Yuanming Zhang, Wangzen Guo, Tian-Zhen Zhang. Relationships Between Differential Gene Expression and Heterosis in Cotton Hybrids Developed from the Foundation Parent CRI-12 and its Pedigree Derived Lines. Plant Sci.2011,180:221-227

 46. Muhammed Saeed, Wangzhen Guo, Ihsan Ullah, Nabila Tabbasam, Yusuf Zafar, Mehboob-ur-Rahman, Tianzhen Zhang. IDENTIFICATION AND QTL MAPPING OF A PLANT HEIGHT QTL ASSOCIATED WITH DROUGHT TOLERANCE IN COTTON. Elc. J Biothech, 2011,14,3 DOI: 10.2225/vol14-issue3-fulltext-3

 47. Hu Yan, Yamin Lu, Kai Wang, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Construction and use of a BAC library inG. arboretum.J Biomed Biotech , 2011,457137

 48. Chen XD, WZ Guo, TZ Zhang.Cotton Omics in     China     . Plant Omics, 2011,4:278-287

 49. Liu, K, Han, ML, Zhang, CJ, Yao, LY, Sun, J, Zhang, TZ. Comparative proteomic analysis reveals the mechanisms governing cotton fiber differentiation and initiation. JOURNAL OF PROTEOMICS,2011,75: 845-856

 50. Wang Kai, Zaijie Yang, Changshen Shu, Jing Hu, Qiuyun Lin, Wenpan Zhang, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Variation of genome structure, and size between A12 and D12 homoeologous chromosomes in allotetraploid cotton. Chromosoma, 2010,119: 255-266

 51. Wang Hai-Hai, Ying Guo, Feng-Ni Lv, Hua-Yu Zhu, Shen-Jie Wu, Liang Zhao, Yan-Jie Jia, Fei-Fei Li, Wang-Zhen Guo, Tian-Zhen Zhang. TheGhPELgene, encoding a pectate lyase, plays an essential role in cell wall loosening by depolymerizing the de-esterified pectin during the fiber elongation of cotton (Gossypium hirsutum). Plant Mol Biol,2010,72:397-406

 52. Zhang Dayong, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Effect of H2O2on Fiber Initiation Using Fiber Retardation Initiation Mutants in Cotton (Gossypium hirsutum) . J Plant Physiol, 2010,167:393-399 (doi:10.1016/j.jplph.2009.10.005

 53. Yang Luming, Huayu Zhu, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Molecular cloning and characterization of five genes encoding pentatricopeptide repeat proteins (PPR) from upland cotton (Gossypium hirsutumL.). Mol Biol Rep,2010,37:801-808

 54. Wang Li-Ke, XiaoWei Niu, YanHui Lv, Tian-Zhen Zhang, Wang-Zhen Guo. Molecular cloning and localization of a novel cotton annexin gene expressed preferentially during fiber development. Mol Biol Rep. 201037: 3327–3334

 55. Chen TZ, Zhang TZ. Pistil drip following pollination: a simple in planta Agrobacterium-mediated transformation in cotton. Biotech Letter, 201032547-555

 56. Song Xian-Liang, ZHANG Tian-Zhen. Molecular Mapping of QTLs Controlling Chlorophyll Content at Different Developmental Stages in Tetraploid Cotton. Plant Breed., 2010,129533-540

 57. Chen Hong, Qian Neng, Wangzhen Guo, Qingping Song, Baocheng Li, Fujun Deng, Cunguang Dong, Tianzhen Zhang. Using three selected overlapping RILs to fine-map the yield component QTL on chro.24 in Upland cotton. Euphytica, 2010,176:321-329

 58. Gui Yijie; Yan Zhou; Yu Wang; Sheng Wang; Shengyue Wang; Yan Hu; Shiping Bo; Huan Chen; Changping Zhou; Naixun Ma; Tianzhen Zhang. Insights into the bamboo genome: Syntenic relationships to rice and sorghum. JIPB,2010,52:1008-1015

 59. Song Li, Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang. Interaction of Novel Dobzhansky-Muller Type Genes for the Induction of Hybrid Lethality betweenG. hirsutumandG. barbadensecv. Coastland R4-4. Theor Appl Genet, 2009,119:33-41

 60. Chen Hong, Neng Qian, Wangzhen Guo, Qingping Song, Baocheng Li, Fujun Deng, Cunguang Dong, Tianzhen Zhang. Using three overlapped RILs to dissect genetically clustered QTL for fiber strength on chro.24 in Upland cotton. Theor Appl Genet, 2009,119: 605-612DOI 10.1007/s00122-009-1070-x

 61. Wang Peizheng,Li Su,Li Qin,Baomin Hu,Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang. Identification and Molecular Mapping of a Fusarium Wilt Resistant Gene in Upland Cotton. Theor Appl Genet,2009,119: 733-739DOI 10.1007/s00122-009-1084-4

 62. Wang Kai, Zaijie Yang, Changshen Shu, Jing Hu, Qiuyun Lin, Wenpan Zhang, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang. Higher resolution and sensitivity pachytene fluorescence in situ hybridization protocol in tetraploid cotton. Chromosome Res. 2009, 17:1041–1050

 63. Zhu Huayu, Tianzhen Zhang, Luming Yang, Wangzhen Guo.EST-SSR Sequences Revealed the Relationship of D Genome in Diploid and Tetraploid Species inGossypium.Plant Sci,2009,176:397-405

 64. Meng Chaomin, Caiping Cai, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo. Characterization of six novel NAC genes and their responses to abiotic stresses inGossypium hirsutumL.Plant Sci,2009,176:352-259

 65. Song Xianliang, Tianzhen Zhang. Identification of Quantitative Trait Loci Controlling Plant Architectural Traits in Cotton. Plant Sci,2009,177:317-323

 66. Li Fei-Fei,Wu Shen-Jie,Chen Tian-Zi,Zhang Jie, Wang Hai-Hai,Guo Wang-Zhen and Zhang Tian-Zhen.Agrobacterium-mediated co-transformationof multiple genes in Upland cotton.Plant, Cell, Tissue & Organ Culture, 2009,97:225-235

 67. Li C.Q., D.Y. Zhang, W.Z. Guo, T.Z. Zhang. Fiber initiation development in upland cotton (Gossypium hirsutumL.) cultivars varied in lint percentage. Euphytica,2009,165:223-230

 68. QIAN Neng, ZHANG Xing-Wei, GUO Wang-Zhen, ZHANG Tian-Zhen. Fine Mapping of Open Bud Duplicate Genes in Homoelogous Chromosomes of Tetraploid Cotton. Euphytica,2009,165:325-331

 69. Chen Dongyan, Yezhang Ding, Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang. Molecular mapping of genic male-sterile genesms15andms5ms6intetraploid cotton. Plant Breed, 2009, 128:193-198

 70. Chen Dongyan,Yezhang Ding,Wangzhen Guo,Tianzhen Zhang. Molecular cloning and characterization of a flower-specific class III peroxidase gene inG. hirsutum. Mol Biol Rep, 2009,36:461-469

 71. Meng Caomin, Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen. Molecular Cloning and Characterization of a Novel Gossypium hirsutum L. bHLH Gene in Response to ABA and Drought Stresses. Plant Mol Boil Rep. 2009,27:381-387  10.1007/s11105-009-0112-5

 72. Wang Kai, Bin Guan, Wangzhen Guo, Baoliang Zhou, Yan Hu, Yichao Zhu, and Tianzhen Zhang. Completely distinguishing individual A-genome chromosomes and their karyotyping analysis by multiple BAC-FISH. Genetics,2008,178:1117-1122

 73. Guo WZ, Cai CP, Wang CB, Zhao L, Wang L, TZ Zhang. A preliminary analysis of genome structure and composition inGossypium hirsutum. BMC Genomics, 2008,9:314

 74. He Yajun, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Molecular Cloning and Characterization of a Cytosolic Glutamine Synthetase Gene, a Fiber Strength-associated Gene in Cotton. Planta. 228:473-483 (10.1007/s00425-008-0751-z)

 75. Qin Hongde, Wangzhen Guo,Yuan-Ming Zhang, Tianzhen Zhang. QTL mapping of agronomic and fiber traits based on a four-way cross population inGossypium hirsutumL. Theor Appl Genet, 2008,117:883-894

 76. Zhan Q.W., T.Z. Zhang, B.H. Wang, J.Q. Li. Diversity Comparison and Phylogenetic Relationships ofS. bicolorandS. sudanenseas Revealed by SSR Markers. Plant Sci, 2008,174:9-16

 77. Yang C, WZ Guo, Guoying Li, Feng Gao, Shunshun Lin,TZ Zhang. QTL Mapping forVerticilliumwilt resistance at seedling and maturity stages inGossypium barbadenseL.Plant Sci, 2008,174:290-298

 78. Wu Shen-Jie, Wang Hai-Hai, Li Fei-Fei, Chen Tian-Zi, Zhang Jie, Jiang Yan-Jie, Ding Yezhang, Guo WangZhen and Zhang Tian-Zhen. Enhanced Agrobacterium mediated transformation of embryogenic calli of Upland cotton via efficient selection and timely subculture of somatic embryos. Plant Mol Boil Rep. 2008,26:174-185

 79. Ma Xue-Xia, Bao-Liang ZHOU, Yan-Hui Lü, Wang-Zhen GUO, and Tian-Zhen Zhang. Simple Sequence Repeat Genetic Linkage Maps of A-genome Diploid Cotton (Gossypium arboreum).J Integ Plant Biol., 2008,50:491-502

 80. Guan Bing, Kai Wang, Bao-Liang Zhou, Wang-Zhen Guo, Tian-Zhen Zhang.Establishment of a Multi-color GISH Technique to Simultaneously Discriminate the Three Interspecific Hybrid Genomes inGossypium. J Integ Plant Biol..2008, 50341-350

 81. Chen Z. Jeffrey, Brian E. Scheffler, Elizabeth Dennis, Barbara Triplett, Tianzhen Zhang, Wangzhen Guo, Xiaoya Chen, David M. Stelly, Pablo D. Rabinowicz, Christopher Town, Tony Arioli, Curt Brubaker, Roy Cantrell, Jean-Marc Lacape, Mauricio Ulloa, Peng Chee, Alan R. Gingle, Candace Haigler, Richard Percy, Sukumar Saha, Thea Wilkins, Robert J. Wright, Allen Van Deynze, Yuxian Zhu, Shuxun Yu, Ibrokhim Abdurakhmonov, Ishwarappa Katageri, P. Ananda Kumar, Mehboob-ur-Rahman, Yusuf Zafar, John Yu, Russell J. Kohel, Jonathan Wendel, and Andrew H. Paterson.Towards Sequencing Cotton (Gossypium) Genomes. Plant Physiol., 2007,145:1303-1310

 82. Guo Wangzhen, Caiping Cai, Changbiao Wang, Zhiguo Han, Xianliang Song, Kai Wang, Xiaowei Niu, Cheng Wang, Keyu Lu, Ben Shi, Tianzhen Zhang. A microsatellite-based, gene-rich linkage map reveals genome structure, function and evolution in Gossypium.doi10.1534 Genetics,2007, 176: 527–541

 83. Wang Kai, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang.Both homologous and homoeologous segments detected in homoeologous groups of allotetraploid cotton by BAC-FISH.BMC Genomics, 2007, 8:178.

 84. Wang Kai, Wangzhen Guo, Tianzhen Zhang.Construction of one set of chromosome-specific microsatellite-containing BACs and their physical mapping inGossypium hirsutum. Theor Appl Genet, 2007,115:675-682

 85. SONG Xian-Liang, ZHANG Tian-Zhen. Identification of quantitative trait loci for some seed quality traits in cotton. Seed Sci Res, 2007,17:243-251

 86. Guo WZ, ZQ Sang, BL Zhou, TZ Zhang. Genetic relationship of D genome species based ontwo types of EST-SSRs markers derived fromG. arboreumandG. raimondiiinGossypium. Plant Sci. 2007,172:808-814

 87. Wang Baohua, Yaoting Wu, Wangzhen Guo, Xiefei Zhu, Naitai Huang, and Tianzhen Zhang. QTL analysis and epistasis effects dissection of fiber qualities in an elite cotton hybrid grown in second generation. Crop Sci., 2007,47: 1384-1392

 88. Shen Xinlian, Wangzhen Guo, Xiefei Zhu, Youlu Yuan, Tianzhen Zhang.Genetic Mapping of Quantitative Trait Loci for Fiber Quality and Yield Trait by RIL Approach in Upland Cotton. Euphytica, 2007,155:371-380

 89. Zhang DY,Tianzhen Zhang, Zhiqin Sang, Wangzhen Guo, Comparative development of lint and fuzz using different cotton fiber-specific developmental mutants in Gossypium hirsutum.J Integ Plant Biol., 2007,49:1038-1046

 90. Han Zhiguo, Changbiao Wang, Xianliang Song, Wangzhen Guo, Jinying Gou, Chunhong Li, Xiaoya Chen ,Tianzhen Zhang.Characteristics, Development and Mapping ofG.hirsutumDerived-EST-SSRs in Allotetraploid Cotton. Theor Appl Genet, 2006,112:430-439

 91. Yin Jianmei, Wangzhen Guo, Luming Yang, Liwang Liu, Tianzhen ZhangPhysical mapping of theRf1fertility-restoringgeneto a 100 kb region in cotton. Theor Appl Genet, 2006,112:1318-1325

 92. Guo Wangzhen, Wei Wang, Baoliang Zhou, Tianzhen Zhang.Cross-species amplification of EST-SSR markers derived fromG. arboreumin Diploid Species inGossypium.Theor Appl Genet, 2006,112: 1573-1581

 93. Wang Kai, Xianliang Song, Zhiguo Han, Wangzhen Guo, John Z. Yu, Jing Sun, Jiaju Pan, Russell J. Kohel, Tianzhen Zhang. Complete assignment of the chromosomes ofG. hirsutumL. by BAC-FISH and Translocations. Theor Appl Genet, 2006,113:73-80

 94. Shen Xinlian, Tianzhen Zhang,Wangzhen Guo, Xiefei Zhu, Xiaoyang Zhang,Mapping QTLs with main effects, epistatic effects and QTL × environment interaction for fiber and yield traits in RILs of Upland cotton. Crop Sci,2006,46:61-66

 95. Wang Bao-hua, Guo Wang-zhen, Zhu Xie-fei, Wu Yao-ting, Huang Nai-tai, Zhang Tian-zhen, QTL Mapping of Fiber Quality in an Elite Hybrid Derived-RILs in Upland Cotton. Euphytica, 2006,152:367-378

 96. MA GUO-JIA, WANG-ZHEN GUO, TIAN-ZHEN ZHANG. Cloning and Characterization of CottonGhBGGene Encoding β-Glucosidase. DNA Sequences,2006,17(5):355-362

 97. Yin JM, Guo WZ, Zhang TZ. Construction of BAC library for 0-613-2R in Upland cotton. J Integ Plant Biol,, 2006, 48(2): 219-222

 98. Guo WZ, GJ Ma, YC Zhu, CX Yi, TZ Zhang. Molecular tagging and association of morphological markers and QTLs for lint percentage in molecular genetic map of Upland cotton. J Integ Plant Biol., 2006,47:320-326

 99. Guo W.Z., B.L. Zhou, L.M. Yang, W. Wang, and T.Z. Zhang.Genetic diversity of landraces inGossypium arboreumL. racesinenseassessed with simple sequence repeat markers. J Integ Plant Biol,, 2006,48:1008-1017

 100. Anna Blenda, Jodi Scheffler, Brian Scheffler, Michael Palmer, Jean-Marc Lacape,  Christopher Jesudurai, Sook Jung1, SriramMuthukumar, PreethamYellambalase,Stephen Ficklin, Meg Staton, Robert Eschelman,Mauricio Ulloa,Sukumar Saha, Ben Burr7,Shaolin Lui, Tianzhen Zhang,Dequi Fang,John Yu,Alan Pepper,Siva Kumpatla,John Jacobs,Jeff Tomkins,Roy Cantrell, and Dorrie Main.CMD: A Cotton Microsatellite DatabaseResource forGossypiumGenomics.BMC Genomics, 2006, 7:132

 101. Shen Xin-lian, Wang-zhen Guo, J Yu, RJ Kohel, Tianzhen Zhang.Molecular Tagging of QTLs for Fiber Qualities in Three Diverse Lines in Upland Cotton Using SSR marker. Mol Breeding,2005,15:169-181

 102. 102.Song XL, K Wang, WZ Guo, J Zhang and TZ Zhang. A Comparison of Genetic Maps Constructed from Haploid and BC1Mapping Populations from the Same Crossing betweenGossypium hirsutum L.×G. barbadense L.Genome, 2005,48:378-390

 103. Song XL, WZ Guo, TZ Zhang. QTL Mapping of leaf morphological traits and chlorophyll content in cultivated tetraploid cotton. J Integ Plant Biol, 2005, 47 (11): 1382-1390

 104. Guo WZ, D Fang, WD Yu, TZ Zhang. Sequence Divergence of Microsatellites and Phylogeny Analysis in Cultivated Tetraploid Cotton and Its Putative Diploid Ancestors. J Integ Plant Biol, 2005, 47 (12): 1418-1430

 105. Han Zhiguo, Wangzhen Guo, Xianliang Song, Tianzhen Zhang.EST-derived Microsatellites from Diploid A-genomeGossypium arboreumand Their Genetic Mapping in AD Allotetraploid Cotton. Mol Gen Genet, 2004272308-327

 106. WuYT, Yin JM, Guo WZ, Zhu XF, Zhang TZ.Heterosis performance of yield and fiber quality in F1and F2hybrids in Upland cotton. Plant Breeding, 2004,123(3):285-289

 107. Zhang TZ, Y Yuan, J Yu, W Guo, RJ Kohel. Molecular Tagging of a Major QTL for Fiber Strength in Upland Cotton and Its Marker-assisted Selection. Theor Appl Genet, 2003,106:262-268

 108. Liu LW, WZ Guo, XF Zhu, TZ Zhang. Inheritance and Fine Mapping of Fertility-restoration for Cytoplasmic Male Sterility inGossypiumhirsutumL.Theor Appl Genet, 2003,106:461-469

 109. Guo WZ, Zhang TZ, Shen X, JZ Yu, R J Kohel. Development of SCAR Marker Linked to a Major QTL for High Fiber Strength and Its Molecular-Marker Assisted Selection in Upland Cotton. Crop Sci., 2003,23:2252-2256

 110. Zhang J, Guo W, Zhang TZ. Molecular Linkage Map of Allotetraploid Cotton (GossypiumhirsutumL.×Gossypium barbadenseL.) with a Haploid Population.Theor Appl Genet, 2002,105:1166-1174

 111. Li CH, Zhu YQ,Meng YL, Wang JW, Xu KX, Zhang TZ, Chen XY. Isolation of genes preferentially expressed in cotton fibers by cDNA filter arrays and RT-PCR. Plant Sciences, 2002, 163:1113-1120

 112. Sun J, Tang CM, Zhu XF, Guo WZ, Zhang TZ. Characterization of resistance toHelicoverpa armigerain three lines of transgenic Bt Upland cotton. Euphytica, 2002, 123(3):343-351

 113. Guo WZ, Zhang TZ, Zhu XF, Yuan XL. Variation induced by DNA rearrangement in a transgenic Bt+CpTI cotton strain.Ch Sci Bul,2001,46:559-562

 114. Du Xm, Pan JJ, Wang RH, Zhang TZ, Shi YZ. Genentic analysis of presence and absence of lint and fuzz in cotton.Plant Breeding, 2001,120,519-522

 115. Yuan Y.L.Y.H.Chen,C.M.Tang,S.R.Jing,S.L.Liu,J.J.Pan,R.J.Kohel,T.Z.Zhang.Effects of dominant glandless gene Gl2eon agronomic and fiber characters of Upland cotton. Plant Breeding2000, 118,59-64

 116. Zhu XF, Wang XD, Sun J, Zhang TZ, Pan JJ. Assessment of cytoplasmic effects of CMS male sterile lines in Upland cotton. Plant Breeding1998,117:549-552

 117. Zhang TZ, Pan JJ, Xiao SH, Kohel RS. Interaction of virescent genes in Upland cotton(Gossypium hirsutumL.):chlorophyll content. Crop Science,199737:1123-1126

 118. Zhang TZ, Pan JJ. A genetic male sterile line with virescent marker character in Upland cotton. Euphytica, 199048:233-237