2016

Date: 2018-04-11

 1. Ma Dan, Hu Yan, Yang Changqing, Liu Bingliang, Fang Lei, Wan Qun, Liang Wenhua, Mei Gaofu, Wang Lingjian, Wang Haiping, Ding Linyun, Dong Chenguang, Pan Mengqiao, Chen Jiedan, Wang Sen, Chen Shuqi, Cai Caiping, Zhu Xiefei, Guan Xueying, Zhou Baoliang, Zhu Shuijin, Wang Jiawei, Guo Wangzhen, Chen Xiaoya, Zhang Tianzhen. Genetic basis for glandular trichome formation in cotton. Nat Commun. 2016, 7:10456.

 2. Wan Qun, Guan Xueying, Yang Nannan, Wu Huaitong, Pan Mengqiao, Liu Bingliang, Fang Lei, Yang Shouping, Hu Yan, Ye Wenxue, Zhang Hua, Ma Peiyong, Chen Jiedan, Wang Qiong, Mei Gaofu, Cai Caiping, Yang Donglei, Wang Jiawei, Guo Wangzhen, Zhang Wenhua, Chen Xiaoya, Zhang Tianzhen. Small Interfering RNAs from Bidirectional Transcripts of GhMML3_A12 Regulate Cotton Fiber Development. New Phytol. 2016, 210:1298-1310.

 3. Zhang Xueying, Xu Xiaoyang, Yu Yujia, Chen Chuan, Wang Jing, Cai Caiping, Guo Wangzhen. Integration analysis of MKK and MAPK family members highlights potential MAPK signaling modules in cotton. Sci Rep. 2016, 15;6:29781.

 4. Ma Wei, Zhao Ting, Li Jie, Liu Bingliang, Fang Lei, Hu Yan, Zhang Tianzhen. Identification and characterization of the GhHsp20 gene family in Gossypium hirsutum. Sci Rep. 2016, 6:32517.

 5. Xu Xiaoyang, Feng Yue, Fang Shuai, Xu Jun, Wang Xinyu, Guo Wangzhen. Genome-wide characterization of the β-1,3-glucanase gene family in Gossypium by comparative analysis. Sci Rep. 2016, 6:29044.

 6. Xu Jun, Xu Xiaoyang, Tian Liangliang, Wang Guilin, Zhang Xueying, Wang Xinyu, Guo Wangzhen. Discovery and identification of candidate genes from the chitinase gene family for Verticillium dahliae resistance in cotton. Sci Rep. 2016, 6:29022.

 7. Zhang Zhiyuan, Zhao Jun, Ding Lingyun, Zou Lifang, Li Yurong, Chen Gongyou, Zhang Tianzhen. Constitutive expression of a novel antimicrobial protein, Hcm1, confers resistance to both Verticillium and Fusarium wilts in cotton. Sci Rep. 2016, 6:20773.

 8. Chang Lijing, Fang Lei, Zhu Yajuan, Wu Huaitong, Zhang Zhiyuan, Liu Chunxiao, Li Xinhe, Zhang Tianzhen. Insights into interspecific hybridization events in allotetraploid cotton formation from characterization of a gene-regulating leaf shape. Genetics. 2016, 204:799-806.

 9. Lv Fenni, Li Peng, Zhang Rui, Li Nina, Guo Wangzhen. Functional divergence of GhCFE5 homoeologs revealed in cotton fiber and Arabidopsis root cell development. Plant Cell Rep. 2016, 35(4):867-81.

 10. Du Lei, Cai Caiping, Wu Shuang, Zhang Fang, Hou Sen, Guo Wangzhen. Evaluation and exploration of favorable QTL alleles for salt stress related traits in cotton cultivars (G. hirsutum L.). PLoS One. 2016, 11:e0151076.

 11. Niu Erli, Cai Caiping, Zheng Yongjie, Shang Xiaoguang, Fang Lei, Guo Wangzhen. Genome-wide analysis of CrRLK1L gene family in Gossypium and identification of candidate CrRLK1L genes related to fiber development. Mol Genet Genomics. 2016, 291:1137-54.

 12. Zhang Shuwen, Feng Liuchun, Xing Luting, Yang Biao, Gao Xiang, Zhu Xiefei, Zhang Tianzhen, Zhou Baoliang. New QTLs for lint percentage and boll weight mined in introgression lines from two feral landraces into Gossypium hirsutum acc TM-1. Plant Breed. 2016, 135: 90–101.

 13. Guo Xiuhua, Cai Caiping, Yuan Dongdong, Zhang Renshan, Xi Jinglong, Guo Wangzhen. Development and identification of Verticillium wilt-resistant upland cotton accessions by pyramiding QTL related to resistance. J Integr Agr. 2016, 15:512-520.

 14. Zhang Shuwen, Lan Qianqian, Gao Xiang, Yang Biao, Cai Caiping, Zhang Tianzhen, Zhou Baoliang. Mapping of genes for flower-related traits and QTLs for flowering time in an interspecific population of Gossypium hirsutum × G. darwinii. J Genet. 2016, 95:197-201.

 15. Zhang Shuwen, Zhu Xiefei, Feng Liuchun, Gao Xiang, Yang Biao, Zhang Tianzhen, Zhou Baoliang. Mapping of fiber quality QTLs reveals useful variation and footprints of cotton domestication using introgression lines. Sci Rep. 2016, 6:31954.

 16. Zeng Yanda, Sun Junling, Bu Suhong, Deng Kangsheng, Tao Tao, Zhang Yuanming, Zhang Tianzhen, Du Xiongming, Zhou Baoliang. EcoTILLING revealed SNPs in GhSus genes that are associated with fiber- and seed-related traits in upland cotton. Sci Rep. 2016, 6:29250.

 17. Wang Xiaoxiao, Wang Yingying, Wang Chen, Chen Yu, Chen Yu, Feng Shouli, Zhao Ting, Zhou Baoliang. Characterization of eleven monosomic alien addition lines added from Gossypium anomalum to Gossypium hirsutum using improved GISH and SSR markers. BMC Plant Biol. 2016, 16:218.