2015

Date: 2018-04-11

 1. Zhang Tianzhen, Hu Yan, Jiang Wenkai, Fang Lei, Guan Xueying, Chen Jiedan, Zhang Jinbo, Christopher A Saski, Brian E Scheffler, David M Stelly, Amanda M Hulse-Kemp, Wan Qun, Liu Bingliang, Liu Chunxiao, Wang Sen, Pan Mengqiao, Wang Yangkun, Wang Dawei, Ye Wenxue, Chang Lijing, Zhang Wenpan, Song Qingxin, Ryan C Kirkbride, Chen Xiaoya, Elizabeth Dennis, Danny J Llewellyn, Daniel G Peterson, Peggy Thaxton, Don C Jones, Wang Qiong, Xu Xiaoyang, Zhang Hua, Wu Huaitong, Zhou Lei, Mei Gaofu, Chen Shuqi, Tian Yue, Xiang Dan, Li Xinghe, Ding Jian, Zuo Qiyang, Tao Linna, Liu Yunchao, Li Ji, Lin Yu, Hui Yuanyuan, Cao Zhisheng, Cai Caiping, Zhu Xiefei, Jiang Zhi, Zhou Baoliang, Guo Wangzhen, Li Ruiqiang, Z Jeffrey Chen. Sequencing of allotetraploid cotton (Gossypium hirsutum L. acc. TM-1) provides a resource for fiber improvement. Nat Biotechnol. 2015, 33:531-537. 

 2. Wang Sen, Chen Jiedan, Zhang Wenpan, Hu Yan, Chang Lijing, Fang Lei, Wan Qun, Wang Qiong, Liang Wenhua, Mei Gaofu, Pan Mengqiao, Chen Shuqi, Cai Caiping, Zhu Xiefei, Zhou Baoliang, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Sequence-based ultra-dense genetic and physical maps reveal structural variations of allopolyploid cotton genomes. Genome Biol. 2015, 16:108.

 3. Wang Qiong, Fang Lei, Chen Jiedan, Hu Yan, Si Zhanfeng, Wang Sen, Chang Lijing, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Genome-wide mining, characterization, and development of microsatellite markers in Gossypium species. Sci Rep. 2015, 5:10638.

 4. Lv Fenni, Wang Haihai, Wang Xinyu, Han Libo, Ma Yinping, Wang Sen, Feng Zhidi, Niu Xiaowei, Cai Caiping, Kong Zhaosheng, Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen. GhCFE1A, a dynamic linker between ER network and actin cytoskeleton, plays an important role in cotton fiber cell initiation and elongation. J Exp Bot. 2015, 66:1877.

 5. Shang Xiaoguang, Chai Qichao, Zhang Qinghu, Jiang Jianxiong, Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen, Ruan Yongling. Down-regulation of the Cotton Endo-1,4-β-glucanase Gene GhKOR1 Disrupts Endosperm Cellularization, Delays Embryo Development and Reduces Early Seedling Vigor. J Exp Bot. 2015, 6:3071-3083.

 6. Zhao Jun, Zhang Zhiyuan, Gao Yulong, Zhou Lei, Fang Lei, Chen Xiangdong, Ning Zhiyuan, Chen Tianzi, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Overexpression of GbRLK, a pupative receptor-like kinase gene, improved cotton tolerence to Verticillium wilt. Sci Rep. 2015, 5:15408.

 7. Wang Yangkun, Ning Zhiyuan, Hu Yan, Chen Jiedan, Zhao Rui, Chen Hong, Ai Nijiang, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Molecular mapping of restriction-site associated dna markers in allotetraploid Upland cotton. PLoS One, 2015, 10:e0124781. 

 8. Liu Bingliang, Zhu Yichao, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. R3-MYB Gene GhCPC Negatively Regulates the Fiber Development. PLoS One, 2015, 10:e0116272. 

 9. Niu Erli, Shang Xiaoguang, Cheng Chaoze, Bao Jianghao, Zeng Yanda, Cai Caiping, Du Xiongming, Guo Wangzhen. Comprehensive analysis of the COBRA-Like (COBL) gene family in Gossypium identifies two COBLs potentially associated with fiber quality. PLoS One. 2015, 10:e0145725.

 10. Wang Liman, Zhu Youmin, Hu Wenjing, Zhang Xueying, Cai Caiping, Guo Wangzhen. Comparative transcriptomics reveals jasmonic acid-associated metabolism related to cotton fiber initiation. PLoS One. 2015, 10:e0129854.

 11. Tian Hui, Zhou Lei, Guo Wangzhen, Wang Xinyu. Small GTPase Rac1 and its interaction partner Cla4 regulate polarized growth and pathogenicity in Verticillium dahlia. Fungal Genet Biol. 2015, 74:21-31.

 12. Liu Quan, Chen Yu, Wang Yingying, Chen Jinjin, Zhang Tianzhen, Zhou Baoliang. A new synthetic allotetraploid (A1A1G2G2) between Gossypium herbaceum and G. australe: bridging for simultaneously transferring favorable genes from these two diploid species into Upland cotton. PLoS One, 2015, 10: e0123209.

 13. Zhang Rui, Jian Ding, Liu Chunxiao, Cai Caiping, Zhou Baoliang, Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen. Molecular evolution and phylogenetic analysis of eight COL superfamily genes in group i related to photoperiodic regulation of flowering time in wild and domesticated cotton (Gossypium) Species. PLoS One. 2015, 10: e0118669.

 14. Chen Yu, Wang Yingying, Zhao Ting, Yang Jianwei, Feng Shouli, Wajid Nazeer, Zhang Tianzhen, Zhou Baoliang. A new synthetic amphiploid (AADDAA) between Gossypium hirsutum and G.arboreum lays the foundation for transferring resistances to Verticillium and drought. PLoS One. 2015, 10:e0128981.

 15. Wajad Nazeer, Abdul Latif Tipu, Saghir Ahmad, Khalid Mahmood, Abid Mahmood, Zhou Baoliang. Evaluation of cotton leaf curl virus resistance in BC1, BC2, and BC3 progenies from an interspecific cross between Gossypium arboreum and Gossypium hirsutum. PLoS One. 2014, 9(11): e111861. 

 16. Zhang Shuwen, Wang Ting, Liu Quan, Gao Xiang, Zhu Xiefei. Zhang Tianzhen, Zhou Baoliang. Quantitative trait locus analysis of boll-related traits in an intraspecific population of Gossypium hirsutum. Euphytica. 2015, 203:121-144.

 17. Liu Guizhen, Mei Hongxian, Wang Sen, Li Xinghe, Zhu Xiefei, Zhang Tianzhen. Association mapping of seed oil and protein contents in Upland cotton. Euphytica, 2015, 205:637-645.  

 18. Xu Jun; Wang Xinyu; Guo Wangzhen. The cytochrome P450 superfamily: Key players in plant development and defense. J Integr Agr. 2015, 14:1673-1686.