2017

Date: 2018-04-11

 1. Fang Lei, Wang Qiong, Hu Yan, Jia Yinhua, Chen Jiedan, Liu Binling, Zhang Zhiyuan, Guan Xueying, Chen Shuqi, Zhou Baoliang, Mei Gaofu, Sun Junling, Pan Zhaoe, He Shoupu, Xiao Songhua, Shi Weijun, Gong Wenfang, Liu Jianguang, Ma Jun, Cai Caiping, Zhu Xiefei, Guo Wangzhen, Du Xiongming, Zhang Tianzhen. Genomic analyses in cotton identify signatures of selection and loci associated with fiber quality and yield traits. Nat Genet. 2017, 49:1089-1098.

 2. Fang Lei, Gong Hao, Hu Yan, Liu Chunxiao, Zhou Baoliang, Huang Tao, Wang Yangkun, Chen Shuqi, Fang David D, Du Xiongming, Chen Hong, Chen Jiedan, Wang Sen, Wang Qiong, Wan Qun, Liu Bingliang, Pan Mengqiao, Chang Lijing, Wu Huaitong, Mei Gaofu, Xiang Dan, Li Xinghe, Cai Caiping, Zhu Xiefei, Chen Z. Jeffrey, Han Bin, Chen Xiaoya, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen, Huang Xuehui. Genomic insights into divergence and dual domestication of cultivated allotetraploid cottons. Genome Biol. 2017, 18:33.

 3. Zhang Zhiyuan, Ruan Yongling, Zhou Na, Wang Fang, Guan Xueying, Fang Lei, Shang Xiaoguang, Guo Wangzhen, Zhu Shuijin, Zhang Tianzhen. Suppressing a putative sterol carrier gene reduces plasmodesmal permeability and activates sucrose transporter genes during cotton fiber elongation. Plant Cell. 2017, 29:2027-2046. 

 4. Ni Mi, Ma Wei, Wang Xiaofang, Gao Meijing, Dai Yan, Wei Xiaoli, Zhang Lei, Peng Yonggang, Chen Shuyuan, Ding Lingyun, Tian Yue, Li Jie, Wang Haiping, Wang Xiaolin, Xu Guowang, Guo Wangzhen, Yang Yihua, Wu Yidong, Heuberger Shannon, Tabashnik Bruce E., Zhang Tianzhen, Zhu Zhen. Next-generation transgenic cotton: pyramiding RNAi and Bt counters insect resistance. Plant Biotechnol J. 2017, 15:1204-1213. 

 5. Chai Qichao, Shang Xiaoguang, Wu Shuang, Zhu Guozhong, Cheng Chaoze, Cai Caiping, Wang Xinyu, Guo Wangzhen. 5-aminolevulinic acid dehydratase gene dosage affects programmed cell death and immunity. Plant Physiol. 2017, 175:511-528.

 6. Cai Caiping, Wu Shuang, Niu Erli, Cheng Chaoze, Guo Wangzhen. Identification of genes related to salt stress tolerance using intron-length polymorphic markers, association mapping and virus-induced gene silencing in cotton. Sci Rep. 2017, 7:528.

 7. Zhu Jiankun, Chen Jiedan, Gao Fengkai, Xu Chenyu, Wu Huaitong, Chen Kun, Si Zhanfeng, Yan Han, Zhang Tianzhen. Rapid mapping and cloning of the virescent-1 gene in cotton by bulked segregant analysis-next generation sequencing and virus-induced gene silencing strategies. J Exp Bot. 2017, 68:4125-4135.

 8. Cai Caiping, Zhu Guozhong, Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen. High-density 80k SNP array is a powerful tool for genotyping G. hirsutum accessions and genome analysis. BMC Genomics. 2017, 18:654.

 9. Liu Chunxiao, Zhang Tianzhen. Expansion and stress responses of the AP2/EREBP superfamily in cotton. BMC Genomics. 2017, 18:118.

 10. Xu Jun, Wang Guilin, Wang Jing, Li Yongqing, Tian Liangliang, Wang Xinyu, Guo Wangzhen. The lysin motif-containing proteins, Lyp1, Lyk7 and LysMe3, play important roles in chitin perception and defense against Verticillium dahliae in cotton. BMC Plant Biol. 2017, 17:148.

 11. Si Zhanfeng, Chen Hong, Zhu Xiefei, Cao Zhibin, Zhang Tianzhen. Genetic dissection of lint yield and fiber quality traits of G. hirsutum in G. barbadense background. Mol Breeding. 2017, 37:9.

 12. Shang Xiaoguang, Cheng Chaoze, Ding Jian, Guo Wangzhen. Identification of candidate genes from the SAD gene family in cotton for determination of cottonseed oil composition. Mol Genet Genomics. 2017, 292:173-186. 

 13. Li Peng, Guo Wangzhen. Genome-wide characterization of the Rab gene family in Gossypium by comparative analysis. Bot Stud. 2017, 58:26.

 14. Zhao Ting, Wang Luyao, Li Sai, Xu Min, Guan Xueying, Zhou Baoliang. Characterization of conserved circular RNA in polyploid Gossypium species and their ancestors. FEBS Lett. 2017, 591:3660-3669.