Home > Project > NSFC > 正文

NSFC

国家自然基金

Date: 2015-04-14

31330058    棉花纤维素生物合成基因调控高强纤维形成的分子遗传基础

2014-2018   张天真

    

基于辐射的陆地棉与澳洲棉(Gossypium australe)染色体易位系创制与鉴定

2013-2016   周宝良

    

棉纤维发育优势表达基因GhCFE的功能解析

2015-2019   郭旺珍

   

31171590    海岛棉抗黄萎病基因的发掘,鉴定与功能验证

2012-2015   郭旺珍

   

31101183    一个新发现的棉花卷叶突变体的遗传分析和基因精细定位

2012-2014   蔡彩平  

  

31201250    海岛棉显性无腺体基因Gl2e的克隆及功能验证

2013.1-2015.12     胡  艳

   

A0201300056  新形成多倍体小麦生物量和籽粒性状的表观遗传调控机理

2013.1-2015.12     张天真