2011

Date: 2018-04-11

  1. Zhu Huayu, Han Xiaoyong, Lv Junhong, Zhao Liang, Xu Xiaoyang, Zhang Tianzhen, Guo Wangzhen. Structure, expression differentiation and evolution of duplicated fiber developmental genes in Gossypium barbadense and G. hirsutum. BMC Plant Biology. 2011, 11:40.

  2. He Xiaohong, Qin Hongde, Zhang Tianzhen, Zhang Yuanming. Mapping Epistatic Quantitative Trait Loci in Four-Way Crosses. Theor Appl Genet. 2011,122:33-48.

  3. Liu Renzhong, Baohua Wang, Wangzhen Guo, Liguo Wang, Tianzhen Zhang. Differential gene expression and associated QTL mapping for cotton yield based on a cDNA-AFLP transcriptome map in an immortalized F2. Theor Appl Genet. 2011, 123:439-454.

  4. Zhu Xinxia, Ai Nijiang, Zhang Yuanming, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Relationships between differential gene expression and heterosis in cotton hybrids developed from the foundation parent CRI-12 andits pedigree derived lines. PlantSci. 2011, 180:221-227

  5. Saeed Muhammed, Guo Wangzhen, IhsanUllah, Tabbasam Nabila, Zafar Yusuf, Mehboob-ur-Rahman, Zhang Tianzhen. Identification and QTL mapping of a plantheight QTL associated with drought tolerance in cotton. Elc. J Biothech. 2011, 14:3.

  6. Hu Yan, Lu Yamin, Wang Kai, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Construction and use of a BAC library in G. arboretum. J Biomed Biotech. 2011, 457137.

  7. Chen Xiangdong, Guo Wangzhen, Zhang Tianzhen. Cotton Omics in China. Plant Omics, 2011,4:278-287

  8. Liu Kang, Han Meiling, Zhang Chaojun, Yao Liangyu, Sun Jing, Zhang Tianzhen. Comparative proteomic analysis reveals the mechanisms governing cotton fiber differentiation and initiation. J Proteomics. 2012, 75(3):845-56.